Blogi

Kansallinen suvereniteetti veroasioissa pian historiaa?

EtusivuBlogiKansallinen suvereniteetti veroasioissa pian historiaa?

15.1.2019 | Petteri Rapo

Kansallinen suvereniteetti veroasioissa vaihtumassa EU:n suurten jäsenmaiden enemmistövaltaan vuoteen 2025 mennessä?

Euroopan komissio on tänään (15.1.2019) aloittanut keskustelun päätöksenteon uudistamisesta eräillä EU:n veropolitiikan osa-alueilla, joilla tällä hetkellä edellytetään jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. Kun keskeisissä veroasioissa yksimielisyys jää usein saavuttamatta, seurauksena on komission mukaan kalliita viivästyksiä ja laihaksi jääviä päätöksiä.

Tänään julkaistussa tiedonannossa komissio kehottaa EU:n johtajia, Euroopan parlamenttia ja muita sidosryhmiä arvioimaan, onko tietyillä seuraavassa mainituilla osa-alueilla mahdollista aloittaa nelivaiheinen siirtymä yksimielisyyttä vaativasta päätöksenteosta kohti määräenemmistöpäätöksiä (Qualified Majority Voting; QMV):

  • Ensimmäisessä vaiheessa jäsenvaltiot sopisivat siirtymisestä määräenemmistöpäätöksiin, kun kyse on toimenpiteistä, joilla parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa veropetosten ja verovilpin torjunnassa, tai EU:n yrityksiä koskevista hallinnollisista aloitteista, joista esimerkkinä ovat yhdenmukaistetut raportointivelvoitteet.
  • Toisessa vaiheessa määräenemmistöpäätökset otettaisiin käyttöön asioissa, joissa verotuksella tuetaan muita poliittisia tavoitteita, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaa, ympäristönsuojelua tai kansanterveyden kohentamista.
  • Kolmannessa vaiheessa määräenemmistöpäätöksillä saataisiin nykyaikaistettua esimerkiksi arvonlisä- ja valmisteveroja koskevia sääntöjä, jotka on jo harmonisoitu EU:n tasolla.
  • Neljännessä vaiheessa määräenemmistöpäätöksiin siirryttäisiin merkittävissä verohankkeissa, joiden toteutuminen on välttämätöntä EU:n oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen verotuksen takaamiseksi. Esimerkkejä ovat yhteinen yhdistetty veropohja (Common Consolidated Corporate Tax Base; CCCTB) sekä uusi uusi digitalouden verotusjärjestelmä.

Tiedonannossa esitetään, että jäsenvaltiot pyrkivät etenemään kolmannessa ja neljännessä vaiheessa viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.

Määräenemmistöpäätöksen syntyminen vaatii kahden edellytyksen täyttymistä:

  1. vähintään 55% jäsenmaista kannattaa esitystä; ja
  2. esitystä kannattavat jäsenmaat edustavat vähintään 65% osuutta EU:n koko väestöstä.

Toimenpiteisiin voitaisiin mainituilla aloilla ryhtyä EU:n perussopimusten niin sanotun siirtymälausekkeen (SEU-sopimuksen 48 artiklan 7 kohta) nojalla. Lausekkeen perusteella tietyissä olosuhteissa on mahdollista siirtyä määräenemmistöpäätöksiin ja tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen. EU:n perussopimuksia ei siten tarvitsisi muuttaa.

Tiedonannon avulla komissio kehottaa EU:n jäsenvaltioita, Euroopan parlamenttia ja sidosryhmiä osallistumaan rakentavasti keskusteluun määräenemmistöpäätöksistä EU:n veropolitiikassa sekä päättämään, miten määräenemmistöpäätöksiin olisi käytännössä mahdollista siirtyä nopealla aikataululla. Samalla komissio pyytää erityisesti EU:n johtajia hyväksymään tänään esitellyn suunnitelman ja päättämään hyvissä ajoin siitä, miten perussopimusten määräyksiä aiotaan hyödyntää.

Aiheesta tarkemmin komission julkaisemassa tietokoosteessa ja Q&A-osiossa.

Mitä komission tiedonanto tarkoittaa käytännössä?

Välittömiä käytännön vaikutuksia komission tänään antamalla tiedonannolla on hyvin vähän. Kyseessä on kuitenkin selvä vastatoimenpide CCCTB:n komission toivomaa hitaammalle etenemiselle ja digimainosveron (DST) viime vuoden lopulla kohtaamalle vastarinnalle. Myös komission johdon lausunnoissa painotetaan ”Euroopan parlamentin äänen parempaa kuulumista unionin tulevassa veropolitiikassa”, joka määräenemmistö-päätöksiin siirtymisen myötä tarkoittaisi suurten jäsenmaiden äänen ja niiden ajamien rakenteellisten aloitteiden painoarvon vahvistumista.

Vaikka tiedonannossa vältetään viimeiseen asti vaikutelmaa jäsenmaiden suvereniteetin vähenemisestä esityksen myötä, on selvää että pienempien, unionin reunalla sijaitsevien jäsenmaiden kannalta määräenemmistöpäätöksiin siirtyminen vähentäisi vääjäämättä niiden esittämille näkökulmille annettavaa painoarvoa.

Kirjoittaja työskentelee vaativiin siirtohinnoittelutoimeksiantoihin erikoistuneena asiantuntijana ja osakkaana siirtohinnoittelutiimissämme (Transfer Pricing Services).

Tässä blogissa julkaisemme kokeneiden asiantuntijoidemme kirjoittamia artikkeleita ajankohtaisista aiheista. Lue lisää kattavasta palvelutarjonnastamme.

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.