Blogi

Kohti verovastuullisuutta

EtusivuBlogiKohti verovastuullisuutta

26.9.2022 | Henri Lyyski

Kohti verovastuullisuutta

Verotus ja vastuullisuus luovat jännitteisen yhdistelmän, koska vastuullisuus on aktiivista lain vähimmäisvaatimukset ylittävää toimintaa, mutta verovelvollisuus muodostuu vain lain perusteella. Ristivetoa luovat myös vaatimukset taloudellisesta vastuusta osakkaita kohtaan ja toisaalta laajemmin yhteiskuntaa kohtaan. Lyhyellä aikavälillä nämä voivatkin olla ristiriidassa, jos verotusta pidetään ainoastaan kulueränä. Toisaalta verot maksamalla yritys ei erotu erityisen vastuullisena toimijana, koska kaikkien muidenkin yritysten tulee maksaa verot verolainsäädännön mukaisesti.

Kun keskimäärin suomalainen pieni tai keskisuuri pörssiyhtiö hoitaa mallikkaasti verovelvoitteensa, miksi yritykset eivät kerro avoimemmin verotuksestaan ja veroasioiden hoitamisesta?

Ainoastaan verojen määrää tarkastelemalla käsitys verotuksen vastuullisuudesta jääkin kovin suppeaksi. Verovastuullisuudessa katseen tulisikin kääntyä liiketoimintaan ja aktiivisiin tekoihin, jotka vaikuttavat siihen, miten yrityksen veronalainen tulos määräytyy. Tätä kehikkoa voi pyrkiä hahmottelemaan pohtimalla seuraavia osa-alueita:

✔  Onko yrityksellä olemassa verostrategiaa tai sisäisiä ohjeita, joiden mukaan päivittäisiä verotukseen vaikuttavia ratkaisuja tehdään?

✔  Miten varmistutaan siitä, että yrityksen veropositio eri valtioissa vastaa liiketoiminnallista todellisuutta?

✔  Miten yrityksen sisällä nostetaan esiin verotukseen vaikuttavia haasteita?

✔  Miten yrityksessä vältetään verotuksellisesti aggressiivisia toimintamalleja?

✔  Miten yrityksen sisällä varmistutaan siitä, että verotukselliset raportointivelvoitteet hoidetaan ajallaan ja oikein?

Verovastuullisuuden takeena ei siten toimi laveat korulauseet Suomeen maksetuista veroista. Keskeistä sen sijaan on se, millaisin toimin ja prosessein varmistutaan verotuksen oikeellisuudesta ja aggressiivisina pidettävien järjestelyiden välttämisestä. Toinen keskeinen osa-alue verovastuullisuudessa on edellä mainituista toimista ja prosesseista raportoiminen avoimesti, jotta yrityksen sidosryhmät voivat arvioida yrityksen verovastuullisuutta mahdollisimman läpinäkyvästi ja konkreettisten esimerkkien kautta.

Kävimme kollegani Jaki Pirtilän kanssa läpi verotuksen vastuullisuuden raportointia suomalaisten pienten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden vuosikertomuksista ja vastuullisuusraporteista. Tarkastelumme kattoi 87 yhtiötä. Havaitsimme, että tarkastelemamme yritykset eivät kerro erityisen avoimesti verotukseen liittyvistä strategioista ja ohjeistuksista tai niiden jalkauttamisesta. Myös verovelvoitteiden hoitamiseen liittyvistä sisäisistä prosesseista ja vastuuhenkilöistä jaetaan tietoa erittäin suppeasti. Tarkastelemistamme yhtiöistä vain 19 raportoi verojalanjälkeä. Yrityksen suhde veroviranomaisiin, asiantuntijapalveluiden käyttöön ja sidosryhmien kanssa käytävään keskusteluun jää myös vuosikertomusten ja vastuullisuusraporttien valossa pimentoon. Vaikka suurin osa suomalaisten yhtiöiden vastuullisuusraporteista noudattaa yhteiskuntavastuun raportointiin sovellettavia Global Reporting Initiative (GRI) standardeja, verotusta koskevien standardien mukainen raportointi puuttuu havaintojemme mukaan lähes kaikista pienten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden vastuullisuusraporteista.

Suurin osa suomalaisten yhtiöiden vastuullisuusraporteista on standardien mukaisia, mutta verotusta koskeva raportointi puuttuu havaintojemme mukaan lähes kaikkien vastuullisuusraporteista.

Havainto on kiinnostava, koska kokemuksemme mukaan suomalaiset yhtiöt pyrkivät proaktiivisesti toimimaan oikein ja selvittämään verotukseen liittyviä kysymyksiä ennakollisesti. Olemme asiakkaidemme kanssa käydyissä keskusteluissa havainneet, että verotusta ei pidetä vain kulueränä, vaan tärkeänä osana yrityksen yhteiskunnallista vastuuta. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kiinteiden toimipaikkojen muodostumista ulkomaille ei pidetä enää riskinä, joka pitää välttää, vaan hallinnollisena velvoitteena, joka pitää hoitaa. Kun keskimäärin suomalainen pieni tai keskisuuri pörssiyhtiö hoitaa mallikkaasti verovelvoitteensa, miksi yritykset eivät kerro avoimemmin verotuksestaan ja veroasioiden hoitamisesta?

Yritysvastuun raportointia koskevat velvoitteet lisääntyvät tulevina vuosina, ja velvoitteet raportoida muuta kuin taloudellisia tietoja tulevat lisääntymään esimerkiksi EU:n kestävyysraportointia koskevan direktiivin kautta (Corporate Sustainability Reporting Directive, ”CSRD”). CSRD:n mukaisen veroraportoinnin on ennakoitu vastaavan GRI:n verotusta koskevia standardeja. Raportointi luo mahdollisuuden kertoa sekä numeerista että laadullista dataa yrityksen verotuksesta ja verotukseen liittyvistä prosesseista. Standardimuotoinen raportointi luo myös mahdollisuuden yhtiöiden väliseen vertailuun. Raportoinnin laajeneminen luo siten paineen kertoa konkreettisesti, mitä verovastuullisuus yritykselle tarkoittaa lavean jaarittelun sijaan.

On siis aika laittaa sisäiset prosessit kuntoon, varmistaa, että verotus on linjassa liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kanssa ja kehittää avoimempaa raportointia, jotta sidosryhmät voivat arvioida ja käydä keskustelua yrityksen veroasioiden vastuullisuudesta.

 

Tarvitsetko apua yrityksen vastuullisuusasioissa tai tilanteen kartoittamisessa?

Alder & Soundin kokeneet asiantuntijat auttavat ja tarjoavat kokonaisvaltaista palvelua yritysvastuuseen ja verovastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Keskustelemme mielellämme lisää tarjoamistamme yritysvastuupalveluista!

+358 40 826 3409Näytä profiili 

Henri Lyyski

Senior Associate

+358 44 222 0013Näytä profiili 

Jaki Pirtilä

Trainee

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.