Blogi

SÄÄSTÄ RAHAA -TÄYTÄ YHTEISÖN VEROILMOITUS OIKEIN JA AJOISSA

EtusivuBlogiSÄÄSTÄ RAHAA -TÄYTÄ YHTEISÖN VEROILMOITUS OIKEIN JA AJOISSA

11.4.2022 | Katri Sorsavirta, Pauliina Karumaa

SÄÄSTÄ RAHAA -TÄYTÄ YHTEISÖN VEROILMOITUS OIKEIN JA AJOISSA, TEE SE JO TÄNÄÄN

Yksi varma kevään merkki on veroilmoituskausi ja takatalvi.  Talvi yllättää suomalaiset aina, mutta meidän koostamilla vinkeillä ja tarkistuskaavoilla veroilmoituskausi ei yllätä sinua tänä keväänä.

Yhteisöt, joiden tilikausi päättyi 31.12.2021 tulee antaa veroilmoitus 2.5.2022 mennessä. Täyttämällä veroilmoituksen oikein ja ajoissa, säästät aikaa ja rahaa. Verotus päättyy verovelvolliskohtaisesti, viimeistään 10kk kuluessa tilikauden päättymisestä. Mahdolliset epäselvät asiat verovuoden 2021 osalta on vielä mahdollista selvittää, sillä verovuotta 2021 koskevat ennakkoratkaisut tulee jättää Verohallintoon ennen edellä mainittua veroilmoituksen määräpäivää.

Olemme koostaneet alle meidän vinkkimme niistä kysymyksistä, joihin yleisimmin veroilmoituksen laadinnan yhteydessä vastaamme sekä meidän tarkistuskaavamme, joilla voit tarkastaa oletko täyttänyt tietyn lokeron oikein


PÄÄVEROLOMAKE 6B ON VEROTUKSEN PERUSTA

Varmasti laajimmin käytössä oleva veroilmoituksen päälomake on 6B (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – yhteisö). Kyseisellä lomakkeella elinkeinotoiminnan veroilmoituksen antavat tyypillisesti osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Ulkomaiset rajoitetusti verovelvolliset yhteisöt ja sivuliikkeet antavat veroilmoituksen päälomakkeella 6U.  Vastaavasti keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt ja asunto-osuuskunnat antavat veroilmoitukset päälomakkeella 4.  

Päälomakkeen täyttämisen lisäksi on hyvä huomioida laajat vaatimukset liitelomakkeista, joilla annetaan lisätietoja veroilmoituksen tueksi. Pääverolomakkeella olevat tiedot ovat verotuksen perusta. Liitelomakkeilla annetaan lisätietoja ja tehdään laskelmia, mutta jos lukuja ei ole siirretty oikein lomakkeelle 6B, tällöin ei auta, että liitelomake on oikein täytetty. Verohallinnon sivuilta löytyy selkeä listaus kaikista käytössä olevista liitelomakkeista sekä laajemmat täyttöohjeet useimpien lomakkeiden osalta.


Vinkkimme 6B:n täyttämiseen ja tarkistamiseen

Perustiedot

✔  Perustiedoissa kysytään monia verotukseen vaikuttavia asioita, joilla on vaikutusta joko yhteisön verotukseen tai osakkaan verotukseen, joten ne tulee täyttää huolella. OmaVeron ilmoittamista käyttäville, perustiedot esitetään heti ilmoituksen ensimmäisellä sivulla.

Tuloverolaskelma

✔  Tuloverolaskelmaan merkitään luvut lähtökohtaisesti ilman etumerkkiä. Jos kuitenkin erä poikkeaa oletusarvosta, merkitään luvun eteen miinus -merkki. Tyypillinen esimerkki tästä on nettokorkojen vähennyskelvottomuus, joka merkitään kohtaan Korkokulujen oikaisu (EVL 18 a§).

✔  Omaisuuden myyntitilanteisiin liittyy tyypillisesti monia hankalia kysymyksiä, koska kirjanpito ja verotus eivät kulje käsikädessä. Jos yhtiöllä on myyntitapahtumia, selvitä mitä on oikeasti myyty? Onko kyse osakkeesta vai esim. koneesta? Täytä sen mukaan oikea liitelomake 71A, 71B tai 62.

  • Irtaimen käyttöomaisuuden osalta myyntivoitto -ja tappio tuloutetaan epäsuorasti ja ilmoitetaan verovapaana eränä kohdassa Luovutusvoitot, epäsuora tuloutus tai vähennyskelvottomana kohdassa Muut vähennyskelvottomat kulut.
  • Rakennusten myynnit tuloutuvat suoraan ja niiden osalta tulee näiden osalta myyntivoiton ja -tappion määrä laskea liitelomakkeella 71B ja siirtää sieltä oikea voiton tai tappion määrä pääverolomakkeella kohtaan Käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot tai muun käyttöomaisuuden luovutustappiot.
  • Käyttöomaisuusosakkeiden myynnistä saatu voitto voi olla verovapaata tai veronalaista tuloa (tappio vähennyskelvoton tai vähennyskelpoinen). Kun on ratkaistu kummasta tilanteesta on kyse, tulee myyntivoiton ja -tappion määrä laskea joko liitelomakkeella 71A tai 71B, riippuen siitä onko kyse verovapaasta tai veronalaisesti luovutuksesta. Tiedot liitelomakkeilta siirretään edelleen pääverolomakkeelle kohtiin Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot ja purkuvoitot tai Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot ja purkutappiot.
   • Huomioithan, että et vähennä luovutukseen liittyviä kuluja kahteen kertaan.
  • Muun omaisuuden myyntivoitto ja -tappio lasketaan liitelomakkeella 71B, josta summa edelleen siirretään kohtaan Muun omaisuuden luovutusvoitot tai Muun omaisuuden luovutustappiot ja arvonalentumiset.
   • Muuhun omaisuuteen kuuluvat tyypillisesti kaikki aiemmin TVL omaisuuteen kuuluvat hyödykkeet sekä kaikki sellainen omaisuus, mikä ei ole elinkeinotoiminnan tulonhankkimiskäytössä. Esimerkiksi osakesijoituksia passiivisesti hallinnoivan holdingyhtiön osakeomistukset sekä sijoittamista varten hankitut kiinteistöt ja osakehuoneistot, joita vuokrataan yhteisön ulkopuolisille tahoille.

✔ Verotuksessa vähennyskelpoisia varauksia ovat vain ja ainoastaan yhteisöjen osalta jälleenhankintavaraus ja takuuvaraus. Muut varaukset ovat verotuksessa vähennyskelvottomia.

✔ Mikäli yhtiön verovuoden nettokorkomenot (korkokulut – korkomenot) ylittävät 500 000 euroa voi nettokorkomenoihin kohdistua korkovähennysrajoituksia ja yhteisön tulee antaa selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista liitelomakkeella 81.

  • Nykyisin korkovähennysrajoituksien piirissä ovat niin konsernin sisäisiin kuin ulkoisiin velkoihin liittyvät nettokorkomenot.
  • Huomioi myös laajentunut koron käsite, joka pitää sisällään laajemmin myös vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnan yhteydessä kertyviä suorituksia, joita ei muutoin pidetä verotuksessa korkona.

Tarkasta ainakin nämä

✔ 6B muut vähennyskelpoiset kulut = kirjanpidon muut kulut – jo aiemmin veroilmoituksella ilmoitetut erät

✔ Tilinpäätöksen tuloslaskelman tulos + vähennyskelvottomat menot – verovapaat erät = EVL tulos

✔ 6B:llä suunnitelman mukaiset poistot + poistoeron muutos = 6B verotuksessa vähennyskelpoinen osuus +/- 12A:lla hyllyjen muutos

 

Varallisuuslaskelma

✔  Varallisuuslaskelmalla varat merkitään verotuksessa poistamatta olevan hankintamenon suuruisena, tietyt omaisuuserät voidaan merkitä vertailuarvosta. Poikkeuksena kuitenkin listatut yhtiöt.

  • Muista täyttää kaikki tarvittavat liitelomakkeet, joista yleisimmät on lueteltu alla.

✔  Erittäin tärkeää täyttää tiedot oikein, jotta yhteisön nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo ovat oikein verotuspäätöksessä. Erityisesti henkilöosakkaille tällä on suuri merkitys, sillä matemaattisella arvolla on vaikutus henkilöosakkaiden saamien osinkotulojen verotukseen.

Muut selvitykset

✔  Tietyistä verovuonna toteutetuista yritysjärjestelyistä, kuten liiketoimintasiirrosta ja osakevaihdosta tulee antaa tieto veroilmoituksella.


LIITELOMAKKEET ANTAVAT LISÄTIETOJA YHTIÖN TOIMINNASTA JA VARALLISUUDESTA – VINKIT YLEISIMPIIN KYSYMYKSIIN 

Ohessa muutamia huomioita tyypillisimmin esiintyvistä liitelomakkeista sekä niihin liittyvistä kysymyksistä:

8A, Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista

 • Lomakkeella 8A tehdään arvovertailut omaisuusluokan mukaisesti käyttöomaisuuden, rahoitusomaisuuden ja muun omaisuuden osalta. Vertailu tehdään arvopapereiden tuloverotuksessa poistamatta olevia hankintamenojen ja vertailuarvojen välillä.
 • Kaikista omaisuusluokista käytetään joko poistamatonta hankintamenoa tai vertailuarvoa sen mukaan, kumpi yhteensä-kohdassa ilmoitetuista määristä. Vertailuarvot löytyvät Verohallinnon julkaisemasta listasta.

18, Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä

 • Lomakkeella 18 tehdään arvovertailu kiinteistökohtaisesti tuloverotuksessa poistamattoman hankintamenon ja kiinteistön verotusarvo vuodelta 2021 välillä. Kunkin kiinteistön osalta tulee myös esittää kiinteistötunnus.
  • Tuloverotuksessa poistomaton hankintameno = Lomakkeella 62 oleva rakennuksen arvo verovuoden lopussa + maapohjan arvo.

62, Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista

 • Lomakkeella 62 annetaan tiedot sekä kirjanpidon mukaisista poistoista että verotuksessa tehdyistä poistoista.
 • Jos yhteisö on tehnyt verovuoden aikana investointeja, joista tehdään 50 %:n verohuojennuspoistot, muista eritellä ne kohdassa III Erittely veronhuojennuspoistoista.
  • Näitä poistoja voi tehdä vain uusista irtaimen käyttöomaisuuteen kuuluvista investoinneista.

TARKASTA AINAKIN NÄMÄ:

✔  6B verotuksessa vähennyskelpoiset poistot = 62 EVL poistot yhteensä

✔  Kirjanpidon tasearvo +/- poistoero/hyllypoisto = EVL menojäännös

✔  62 vähennettävät poistot eivät ylitä EVL max poistoja 

 • Muista eritellä 62 lomakkeella myös kirjanpidossa tehdyt varaukset (tasearvo verovuoden lopussa).

12A, Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista

 • Lomakkeella 12A ilmoitetaan tiedot hyllypoistoista sekä niiden käytöstä.
 • Tarkasta, että 12A:lla ilmoitettu hyllypoistojen muutos = 6B kirjanpidon poistot – verotuksen poistot
 • OmaVeron ilmoittamista käyttäville on hyvä huomioida, että 12A lomake löytyy 62 lomakkeen kanssa saman erittelylinkin alta.

 

KANSAINVÄLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ ILMOITTAMINEN

Mikäli yhtiöllä on kansainvälistä toimintaa, tarkista onko seuraavia lisätietoja syytä antaa:

 • Liitelomakkeella 70 tulee antaa tiedot, jos yhteisö vaatii ulkomaille maksettujen verojen hyvittämistä Suomen tuloverotuksessa.
  • Hyvitystä voi vaatia, jos yhtiö on verovuonna maksanut Suomessa hyvityskelpoisia ulkomaisia veroja. Lisäksi hyvitystä voi vaatia aiempien verovuosien ulkomaisesta verosta, jos sitä ei ole aiemmin voitu hyvittää, koska Suomeen maksettava tulovero on ollut pienempi kuin hyvitettävä ulkomainen vero.
 • Jos yhteisöllä on kiinteä toimipaikka ulkomailla, tulee ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tulos ilmoittaa liitelomakkeella 75.


MUUTOKSET VEROVUODESTA 2021 ALKAEN

Yllä esitettyjen vinkkien lisäksi, ota veroilmoittamisen yhteydessä huomioon nämä muutokset verovuodesta 2021 alkaen:

 • Tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä kuluista voi tehdä vuodesta 2021 alkaen lisävähennyksen. Lisävähennyksen saa tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaation kanssa tehdyn tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. Lue tarkemmin Verohallinnon syventävästä ohjeesta Tutkimus-ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021-2027.
 • Kotimaisen emoyhtiön verotuksessa voidaan verovuodesta 2021 alkaen huomioida tietyin edellytyksin Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopulliset tappiot. Lopulliset tappiot voidaan ottaa huomioon emoyhtiön verotuksessa erillisenä konsernivähennyksenä veroilmoituksen yhteydessä annetun vapaamuotoisen selvityksen perusteella. Lue tarkemmin Verohallinnon syventävästä ohjeesta Konsernivähennys
 • Voitto-osuudet yhtymistä: Jos ilmoitat yhtymistä saadut voitto-osuudet myöhässä, siitä voi olla seurauksena veronkorotus.
 • Ulkomainen yhteisö: käytä tätä veroilmoitusta (6B), jos yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen. Veroilmoituksen 6U antavat verovuodesta 2021 alkaen vain ne yhteisöt, jotka ovat Suomessa rajoitetusti verovelvollisia.

 

LISÄAIKAA VEROILMOITUKSELLE?

Yhteisöille voidaan myöntää erityisestä syystä lisäaikaa veroilmoituksen jättämiselle. Erityiseksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi sairastuminen. Toimita lisäaikahakemus Verohallintoon OmaVerossa tai paperilomakkeella ennen veroilmoituksen viimeistä palautuspäivää.

 


VINKKI

Katso webinaaritallenne: Yhteisön veroilmoitus – käytännön vinkit veroilmoituksen laadintaan 


 

Mikäli jokin edellä esitetty herätti kysymyksiä tai tarkistuskaava ei teillä täsmääkään, autamme mielellämme näiden kysymysten ja veroilmoituksien kanssa.

Alder & Soundilla on kokonaisvaltaista osaamista yhteisöjen verotuksen ja tilinpäätössuunnittelun eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön. Keskustelemme mielellämme lisää tarjoamistamme palveluista.

Katri työskentelee asiantuntijana A&S:n vero- ja lakipalveluissa (Tax & Legal Services), erikoistuen kotimaiseen yritys- ja henkilöverotukseen, yritysjärjestelyihin sekä verolaskentaan ja -raportointiin.

Pauliina työskentelee kotimaiseen ja kansainväliseen yritysverotukseen, verotukselliseen due diligenceen, yritysjärjestelyihin, palkitsemisjärjestelmiin, sekä verolaskentaan ja -raportointiin erikoistuneena asiantuntijana Alder & Soundin vero- ja lakipalveluissa (Tax & Legal Services).

+358 41 502 3839Näytä profiili 

Katri Sorsavirta

Senior Associate
Tax & Legal Services

+358 44 239 9655Näytä profiili 

Pauliina Karumaa

Senior Associate
Tax & Legal Services

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.