Hae sivustolta

Osakeyhtiön omien osakkeiden hankinta verotuksen ja juridiikan näkökulmasta

Yhtiön omien osakkeiden hankkimisella tarkoitetaan lähtökohtaisesti tilannetta, jossa yhtiö tarjoutuu ostamaan omia osakkeitaan osakkaalta vastiketta vastaan.

Suvi Vänskä

Mia Häyrinen

Julkaistu 15.05.2020

Osakeyhtiö voi osakeyhtiölain nojalla hankkia tai lunastaa liikkeelle laskettuja ja merkittyjä omia osakkeitaan. Yhtiön omien osakkeiden hankkimisella tarkoitetaan lähtökohtaisesti tilannetta, jossa yhtiö tarjoutuu ostamaan omia osakkeitaan osakkaalta vastiketta vastaan.

Omien osakkeiden lunastamisella puolestaan tarkoitetaan sitä, että osakkeenomistaja velvoitetaan luovuttamaan osakkeitaan yhtiölle joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Lunastaminen voi perustua esimerkiksi yhtiöjärjestyksen määräykseen ja lunastaminen voi tapahtua, vaikka osakkeenomistaja sitä vastustaisi. Tässä kirjoituksessa keskitytään käsittelemään yhtiön omien osakkeiden hankintaa vastiketta vastaan, eli osapuolten sopimukseen ja yhtiökokouksen päätökseen perustuvaa omien osakkeiden hankintaa.

Yhtiö voi säilyttää hankitut osakkeet yhtiön omistuksessa, osakkeet voidaan luovuttaa edelleen tai osakkeet voidaan myös mitätöidä. Omien osakkeiden hankkimisella voidaan helpottaa esimerkiksi yhtiön sukupolvenvaihdosta tai omia osakkeita voidaan käyttää yrityskaupassa maksuvälineenä. Yhtiön omien osakkeiden hankkimista pidetään yhtiön näkökulmasta varojen jakona, joten huomioon tulee ottaa osakeyhtiölain 13 luvun varojenjakosäännökset sekä verotuksen näkökulmasta peiteltyä osinkoa koskeva sääntely.

Päätöksenteko

Päätös omien osakkeiden hankinnasta tehdään yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen tekemään päätöksen. Annettu valtuutus voi olla voimassa enintään 18 kuukautta ja valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Julkisessa osakeyhtiössä päätös omien osakkeiden hankinnasta on tehtävä määräenemmistöllä, eli 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustettuna olleista osakkeista. Yksityisissä osakeyhtiöissä päätökseen riittää yksinkertainen ääntenenemmistö eli enemmän kuin puolet annetuista äänistä silloin, kun osakkeita hankitaan kaikilta osakkeenomistajilta heidän osakeomistustensa suhteessa.

Omien osakkeiden hankkimispäätöksessä on käsiteltävä seuraavat asiat:

  • hankittavien osakkeiden lukumäärä tai enimmäismäärä osakelajeittain
  • keneltä osakkeita hankitaan ja tarvittaessa hankkimisjärjestys, sekä suunnatussa hankkimisessa perustelut sille, että suunnattuun hankkimiseen on painava taloudellinen syy
  • aika, jonka kuluessa hankittavat osakkeet on tarjottava yhtiölle
  • osakkeista maksettava vastike ja perustelut sen määrittämiselle sekä, jos vastike on muuta omaisuutta kuin rahaa, selvitys tällaisen omaisuuden arvosta
  • vastikkeen maksuaika
  • miten menettely vaikuttaa yhtiön omaan pääomaan

Lähtökohtaisesti osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että omia osakkeita hankitaan osakkeenomistajilta omistuksen mukaisessa suhteessa. Yhtiö voi kuitenkin hankkia omia osakkeita myös suunnatusti, eli muussa suhteessa kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Suunnattua hankkimista voidaan käyttää esimerkiksi, jos yhtiön omistuspohjaa halutaan tasapainottaa.

Suunnattu hankkiminen edellyttää yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä, joka tulee perustella yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksessä.

Lisäksi osakeyhtiölaissa  korostetaan, että suunnatun hankkimisen hyväksyttävyyden arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tarjotun vastikkeen ja osakkeen käyvän hinnan suhteeseen. Tämä johtuu siitä, että suunnattu hankkiminen tarkoittaa käytännössä yhtiön varojen käyttämistä epäsuhteisesti osakkeenomistajien kannalta. Suunnattuun hankintaan tarvitaan 2/3 määräenemmistö annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, eli suunnattu hankkiminen vastaa päätöksenteon osalta suunnattua osakeantia.

Hankintahinta ja rahoitus

Yhtiön omien osakkeiden hankinnassa hankintahintana tulisi käyttää osakkeen käypää arvoa. Jos yhtiön osakkaalle osakkeesta maksettu hinta ylittää osakkeen käyvän arvon, voi omien osakkeiden hankinnasta tässä tapauksessa muodostua peiteltyä osinkoa. Tulee siis huomata, että mikäli osakkaalle maksettu hinta osakkeista on suurempi kuin osakkeiden käypä arvo hankintahetkellä, on osakkeen käyvän hinnan ja osakkeesta maksetun hinnan erotus peiteltyä osinkoa.

Liian alhainen hankintahinta ei lähtökohtaisesti aiheuta ongelmia, jos osakkeista luopuva osakkeenomistaja on tähän suostunut.

On kuitenkin huomioitava, että esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa tai muissa pienen, samaan intressipiiriin kuuluvan omistajapohjan tilanteissa alihintaan hankituista osakkeista voi muodostua riski sille, että osakkeista luopuminen verotetaan muiden osakkeenomistajien alihintaan luopuvalta osakkeenomistajalta saatuna lahjana.

Vastike omista osakkeista voidaan suorittaa joko sidotulla (osakepääoma) tai vapaalla omalla pääomalla. Vapaalla omalla pääomalla tarkoitetaan tässä yleensä yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen osoittamaa vapaata omaa pääomaa. Yhtiön omien osakkeiden hankinta on pystyttävä rahoittamaan yhtiön voitonjakokelpoisista varoista tai tarvittaessa yhtiön osakepääomaa alentamalla, jolloin kuitenkin osakeyhtiölain 14 luvun säännöksiä velkojiensuojamenettelystä tulee soveltaa.

Yhtiö voi ottaa omien osakkeiden hankintaa varten esimerkiksi pankkilainaa. Omien osakkeiden hankinta ei saa kuitenkaan aiheuttaa yhtiölle maksukyvyttömyyttä. Lisäksi tulee huomata, että yhtiön hankkimia omia osakkeita ei voida merkitä yhtiön taseeseen varallisuudeksi.

Peitellyn osingon riski

On syytä huomata, että omien osakkeiden hankintatilanteissa voi muodostua peiteltyä osinkoa, jos on ilmeistä, että varojen jakaminen osakkeenomistajille on tapahtunut osingosta menevän veron välttämiseksi. Tältä osin jaetut varat katsotaan osakkaan veronalaiseksi tuloksi. Osingosta menevän veron välttämisestä ei ole kysymys, jos omien osakkeiden hankkimiselle on liiketaloudellinen syy, esimerkiksi sukupolvenvaihdosjärjestelyt tai vähemmistöosakkaan kaikkien osakkeiden hankkiminen. Ilmeisenä veronvälttämistarkoituksena voidaan pitää esimerkiksi tilanteita, joissa yhtiön kaikilta osakkeenomistajilta on hankittu yhtiön omia osakkeita tasaisesti, sekä jos omistussuhteet tai määräysvalta yhtiössä ei ole muuttunut.

Jos omien osakkeiden hankita itsessään katsotaan hyväksyttäväksi, voi peiteltyä osinkoa syntyä, mikäli osakkaalle maksettu hinta osakkeista on suurempi kuin osakkeiden käypä arvo hankintahetkellä. Kuten edellä mainittiin, peiteltyä osinkoa on tällöin osakkeen käyvän hinnan ja osakkeesta maksetun hinnan välinen erotus. Hyväksyttävän osakkeiden hankkimisjärjestelyn yhteydessä osakkaalle maksettua hankintahintaa ei pidetä osingonluonteisena tulona, vaan osakkaan verotus tapahtuu luovutusvoittoverosäännösten mukaisesti.

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla olemme apunasi kaikissa verotusta koskevissa kysymyksissä sekä avustamme tarvittavien hakemusten valmistelussa. Avustamme ennakkoperintään ja verokortteihin liittyvissä asioissa niin työntekijöitä, työnantajia kuin palkkahallinnon ammattilaisiakin. 

Meillä on kokonaisvaltaista osaamista eri kokoisten yritysten verokysymyksistä ja -suunnittelusta sekä verotuksen ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.