Siirtohinnoittelu: palvelukuvaukset

Erityisosaamista vaativien asiantuntijapalveluiden ostaminen voi olla joskus hieman hankalaa ja vaikeaselkoista.

Tällä sivulla pyrimme avaamaan mahdollisimman selkeästi keskeisten palvelukokonaisuuksiemme sisältöä. Tavoitteena on kuvata, miten kokonaisvaltaisuutta ja asiakkaalle tuotetun lisäarvon maksimointia korostava palvelufilosofiamme näyttäytyy käytännön tasolla.

 


Uuden siirtohinnoittelumallin suunnittelu ja käyttöönotto

Modernissa liiketoimintaympäristossä toimivan kansainvälisen konsernin toiminnan painopistealueet, erityispiirteet ja myös maantieteellinen kattavuus voivat muuttua nopeastikin. Tämä asettaa sisäisen toiminta- ja siirtohinnoittelumallin koetukselle.

Me autamme asiakkaitamme kasvamaan, kansainvälistymään ja menestymään pitämällä huolen pakollisten siirtohinnoitteluun liittyvien velvollisuuksien asianmukaisesta täyttämisestä. Tehokkaan TP|SWOT tai laaja-alaisempiin muutostilanteisiin tarkoitetun BMO (Business Model Optimization) -toimeksiannon puitteissa tutustumme tarkasti taustoihin, haastattelemme avainhenkilöt ja huomioimme viimeisimmät sääntelymuutokset sekä odotettavissa olevat tulevaisuuden skenaariot muodostaaksemme perustellun ehdotuksen kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivasta, hallinnollisesti tehokkaasta ja verotuksellisesti tarkoituksenmukaisesta sisäisestä toimintamallista, joka minimoi riskit ja maksimoi hyödyt.

Suunnitteluvaiheen päätyttyä avustamme valitun mallin jalkauttamisessa päivittäiseen toimintaan (keskeiset käytännöt, prosessit ja kontrollit), kommunikoinnissa keskeisille sidosryhmille (sisäiset koulutukset, ennakolliset keskustelut ja sopimusmenettelyt veroviranomaisten kanssa), dokumentoinnissa (sisäiset ohjeet ja siirtohinnoitteludokumentaatio) sekä tarvittaessa puolustamisessa (verotarkastukset ja vastaoikaisumenettelyt).

Toimeksiannon toteutustavaksi voit valita joko avaimet käteen -palvelun tai tiettyihin osa-alueisiin kohdistetun tuen, riippuen tarvittavista toimenpiteistä, hallittavista muuttujista sekä käytettävissä olevista sisäisistä resursseista.

Mallin ylläpidon ja toimivuuden varmistamiseen suosittelemme jatkuvan yhteistyön malliin perustuvaa TP|BackOffice-palveluamme, jonka puitteissa toimimme konsernin luotettuna kumppanina kaikissa siirtohinnoitteluasioissa ja vastaamme kustannustehokkaasti sovituista kokonaisuuksista.


Konsernitason siirtohinnoitteludokumentaation laatiminen ja päivitys

Siirtohinnoitteludokumentaatio on kirjallinen selvitys samaan monikansalliseen konserniin kuuluvien yritysten tai kiinteiden toimipaikkojen välisistä, rajat ylittävistä liiketoimista. Vaikka dokumentaatiovelvollisuuden syntymisen rajat vaihtelevat valtioittain, koskee vaatimus markkinaehtoperiaatteen noudattamisesta kaikkia kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavia tai sellaista suunnittelevia yrityksiä.

Siirtohinnoitteludokumentaation tarkoituksena on selvittää konserniyhtiöiden välisiin liiketoimiin liittyviä keskeisiä tekijöitä ja osoittaa, että liiketoimissa sovelletut ehdot täyttävät markkinaehtoperiaatteen vaatimukset. Haastettelujen ja numeroanalyysien avulla tuotetun kirjallisen selvityksen kohderyhmän muodostavat kansalliset veroviranomaiset, jotka valvovat kansainvälisten konsernien verotettavan tulon jakautumisen asianmukaisuutta.

Laadimme kansainväliset ohjeet sekä paikalliset lainsäädännölliset vaatimukset täyttävän konsernitason siirtohinnoitteludokumentaation (Master File ja Local File). Autamme myös dokumentaation ylläpidossa ja vuosittaisissa päivityksissä sekä tarvittaessa dokumentaation puolustamisessa mahdollisissa riitatilanteissa. Kaiken tämän teemme mahdollisimman tehokkaasti, vuosien mittaan kertynyttä käytännön kokemusta sekä innovatiivisia lähestymistapojamme hyödyntäen.

Laaditun dokumentaation asianmukaisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseen suosittelemme jatkuvan yhteistyön malliin perustuvaa TP|BackOffice-palveluamme, jonka puitteissa toimimme konsernin luotettuna kumppanina kaikissa siirtohinnoitteluasioissa ja vastaamme kustannustehokkaasti sovituista kokonaisuuksista.


Markkinahinta-analyysit ja verrokkihaut tietokannoista

Rajat ylittävien konsernin sisäisten liiketoimien hinnoittelu ja markkinaehtoisuuden varmistaminen vaativat tuekseen riippumattomaan vertailutietoon perustuvia analyysejä ja verrokkihakuja (benchmarking studies).

Meiltä löytyvät kaikki keskeiset siirtohinnoittelussa hyödynnettävät tietokannat (mm. BvD Orbis, RoyaltyStat, Bloomberg) sekä taito käyttää niitä tehokkaasti tarvittavien siirtohinnoitteluanalyysien tukena. Kaikki laatimamme analyysit toteutetaan käsityönä oman tiimimme toimesta hyödyntäen vuosien aikana huippuunsa hiottuja lähestymistapoja. Analyysejä voidaan hyödyntää niin sisäisten liiketoimien (etukäteisen) hinnoittelun kuin myös niiden markkinaehtoisuuden (jälkikäteisen) validoinnin tukena.

Yksittäisten analyysitoimeksiantojen lisäksi tarjoamme myös ainutlaatuisen Benchmarking-as-a-Service (BaaS) -palvelukonseptin puitteissa jatkuvaa ja kustannustehokasta ylläpitopalvelua konsernin sisäisten liiketoimien markkinaehtoisuuden validointiin tarvittaville verrokkihauille.


Toimitus- ja arvoketjujen analysointi & optimointi

Siirtohinnoittelussa on viime kädessä kyse eri konserniyhtiöiden tekemien kontribuutioiden arvottamisesta keskenään ja suhteessa tuote- tai palvelukohtaisiin, koko konsernin käsittäviin toimitus- ja arvoketjuihin. Siksi markkinaehtoisuuden arviointiin kehitetyt työskentelytavat ja analyysikehikot soveltuvat erityisen hyvin toimitus- ja arvoketjujen analysointiin myös laajemmin liiketoiminnan optimointitarpeita varten.

Analyysien avulla mahdollistamme syvän ymmärryksen syntymisen liiketoiminnan keskeisistä tehokkuus- ja lisäarvotekijöistä. Syntyneen ymmärryksen avulla voidaan tunnistaa kehittämis- ja optimointikohteita sekä arvioida eri toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia niihin.

Toimitus- ja arvoketjuja koskevissa toimeksiannoissa hyödynnämme omien työkalujemme lisäksi markkinoiden johtavia digitaalisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat entistä monipuolisemman analyysin erityisesti taloudellisen datan hyödyntämisen näkökulmasta. Lisätietoja edustamistamme digitaalisista ratkaisuista löydät täältä.


Ennakolliset menettelyt, litigaatio ja riidanratkaisu

Vaikka siirtohinnoittelua ja markkinaehtoperiaatetta koskevat ohjeet ovat kansainvälisiä, perustuu niiden käytännön soveltaminen aina kansalliseen lakiin ja tulkintoihin. Siksi kansainvälisesti toimivan konsernin verotukseen liittyy aina tietty määrä epävarmuutta.

Me autamme asiakkaitamme poistamaan tuota epävarmuutta hyödyntämällä monipuolisesti erilaisia ennakollisia menettelyjä, joihin kuuluvat proaktiivisen viestinnän ja perinteisten ennakkoratkaisujen ohella ennakolliset keskustelut (sekä kotimainen että rajat ylittävä Cross-Border Dialogue) ja siirtohinnoittelun ennakkosopimukset (Advance Pricing Agreement; APA). Tarvittaessa avustamme myös kansallisissa valitus- ja litigaatioprosesseissa, joissa pyrimme yhdistämään oikeudellisen ja taloudellisen osaamisen asiakkaan kannalta oikeudenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Valitusprosessin päätyttyä varmistamme vielä, että kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tarvittavat vastaoikaisut tulevat hoidettua joko keskinäisen sopimusmenettelyn (Mutual Agreement Procedure; MAP) tai välimiesmenettelyn eli arbitraation puitteissa.

Proaktiiviseen riskienhallintaan ja eri maissa nousevien veroriitojen mahdollisimman prosessitehokkaaseen hoitamiseen suosittelemme jatkuvan yhteistyön malliin perustuvaa TP|BackOffice-palveluamme, jonka puitteissa toimimme konsernin luotettuna kumppanina kaikissa siirtohinnoitteluasioissa ja vastaamme kustannustehokkaasti sovituista kokonaisuuksista.


Siirtohinnoittelun kokonaisulkoistus palveluna (TP|BackOffice)

Olemme vuosien varrella huomanneet, että siirtohinnoittelukysymykset ovat pahimmillaan kansainvälistyvän konsernin päivittäisen liiketoiminnan hidasteena ja pahimmillaan jopa kasvun hidasteena. Harvalla yrityksellä on kuitenkaan resursseja tai edes tarvetta palkata täysipäiväistä henkilöä näitä hankalia kysymyksiä ratkomaan.

Edellämainituista lähtökohdista olemme kehittäneet ainutlaatuisen TP|BackOffice-palvelukonseptin, jonka puitteissa tarjoamme asiakkaidemme käyttöön kokonaisen tiimin kokeneita asiantuntijoita juuri tarvitussa laajuudessa ja kaikki konsernin toimintamaat kattaen. Kantavana ajatuksena on korvata yksittäiset toimeksiannot jatkuvalla ja tiiviillä yhteistyöllä, joka tarkoittaa mahdollisimman tehokasta ja synergiaetuihin nojaavaa toimintaa päivittäisten hinnoitteluprosessien ja suunnittelutarpeiden tukemiseksi sekä tarkoituksenmukaisen dokumentaatiotason ylläpitämiseksi.

Kuukausilaskutteisen ja siten täysin ennustettavan palvelukonseptin kautta haluamme olla asiakkaidemme luotettu kumppani: yhden luukun -periaatteella toimiva luottoneuvonantaja ja ulkoistettu, aina saatavilla oleva asiantuntijaresurssi, jonka kautta apua ja tukea on saatavissa pienimmällä mahdollisella kynnyksellä kaikkiin päivittäisen liiketoiminnan yhteydessä esiin nouseviin siirtohinnoitteluasioihin liittyen.

Asiakaskohtaisesti räätälöityyn palvelukokonaisuuteen voidaan siirtohinnoittelun lisäksi  sisällyttää myös muita asiantuntijapalveluitamme (laki- ja veropalvelut, taloudellinen neuvonanto). Laajan ja maantieteellisesti kattavan yhteistyökumppaniverkostomme avulla varmistamme, että tarvittaessa asianmukaista paikallista osaamista on käytettävissä kaikissa konsernin keskeisissä toimintamaissa.

 

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt

Jäikö jokin vielä askarruttamaan? Ota yhteyttä, niin kerromme miten voisimme olla juuri sinulle avuksi.

+358 44 333 7252Näytä profiili 

Petteri Rapo

Managing Partner

+358 40 507 8457Näytä profiili 

Henri Becker

Partner
Sales & Customer Experience

+358 44 500 5071Näytä profiili 

Markku Renko

Partner
Head of Alder Global

Hei, mitä kuuluu?


Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.